Vuokraehdot

Vuokrausehdot Tässä sopimuksessa tarkoitetaan vuokraamolla Central-Paku autovuokraamoa ja vuokraajalla asiakasta.

1. AUTON KÄYTTÖTARKOITUS JA RAJOITUKSET

   A. Vuokraajan tulee huolehtia autosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen autoa käyttäessään.

   B. Vuokraaja on auton pääasiallinen käyttäjä ja saa luovuttaa
       ajoneuvon vain henkilölle, joka tuntee auton käyttöehdot ja muut
       vuokraamon määräämät ehdot. Kuljettajalla on oltava voimassa oleva
       ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus ja ikää 18 vuotta.

   C. Autoa ei saa käyttää ilman vuokraamon kirjallista lupaa
       hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, opetusajoon tai mihinkään
       normaalista käytöstä poikkeavaan ajoon.

    D. Autosta poistuessa auto on lukittava.

    E. Auto tulee tarkistaa ennen vuokrausta molempien osapuolten
        toimesta, jotta mahdolliset vahingot tulevat merkityksi sopimukseen.

2. KÄYTTÄJÄN VASTUU AJONEUVOSTA

2.1 ASIAKKAAN OMAVASTUU Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot
      omavastuuseen saakka. Omavastuu on 1500 €, jollei vuokraa ole maksanut
      ylimääräisen 20 €:n maksun, joka vähentää omavastuun 750 €:on.

    A. Vuokraaja korvaa auton ja auton varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet.

    B. Vuokraaja sitoutuu siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista
        suuremmat likaantumiset. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan on
        kielletty. Autoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot
        ravisteltava. Jälkisiivous minimissään 50 € / tunti.

    C. Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vahingosta aiheutuneelta
        seisonta-ajalta vuorokausimaksun, joka on 50 €. Seisonta-aika alkaa
        vahingosta ja voidaan velvoittaa maksamaan enintään 30 vuorokaudelta.

2.2 OMAVASTUU JA SEN PUOLITUS Vuokraaja voi puolittaa omavastuumaksun
      1500 €:sta 750 €:ksi. Omavastuun puolitus maksaa 20 €. Puolitus ei kata
      siivousmaksuja, teiden ulkopuolista ajoa, ajamista tyhjin renkain tai
      muita vastaavia vahinkoja, joiden synnyn vuokraaja voi ennaltaehkäistä.

2.3 ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA Jos vahinko on aiheutettu tahallaan
       tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia (esim. ajettuaan
       humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena) tai asiakas on selvästi
       rikkonut sopimuksen ehtoja, vuokraaja korvaa kaikki aiheuttamansa
       vahingot.

2.4 JOS VAHINGON KORVAA VAHINGON AIHEUTTAJA TAI VASTAPUOLEN VAKUUTUS KOKONAISUUDESSAAN, ON VUOKRAAJA VAPAA KORVAUSVASTUUSTA

2.5 MUUT MAHDOLLISET MAKSUT Vuokraaja maksaa vuokra-ajalta sakot,
      pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut, sekä 20 € toimistokuluja
      vuokraamolle, mikäli ko. sakkoja on lähetettävä hänelle jälkikäteen.

3. VUOKRAUKSEN MAKSU

    A. Auton vuokra maksetaan autoa noudettaessa käteisellä,
        lähimmällä maksuautomaatilla tai etukäteen tilille. Sopimuksen tekijä on
        maksuvastuussa, mikäli hänen edustama yhteisö tai yritys ei suorita
        maksua.

    B. Muu maksutapa on sovittava etukäteen ja siitä tehdään merkintä sopimukseen.

4. CENTRAL PAKU VELVOLLISUUDET Auto luovutetaan käyttökuntoisena ja
    sovitusti asiakkaalle. Auton käytöstä annetaan tarvittava opastus ja
    ohjeistus. Mikäli auton luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti,
    asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen.

5. AUTOLLA AJETTU MATKA

    A. Lasketaan autoon matkamittarista. Mikäli mittari on
         rikkoutunut, pyritään arvioimaan ajetut kilometrit. Mikäli mittari on
         rikottu tai vahingoitettu tahallaan, arvioidaan matka vuokraamon
         toimesta, mikäli asiakas ei pysty todistamaan autolla ajetun lyhyempi
        (tai pidempi) matka. Rajoitetussa kilometri vuokrasopimuksessa, jokainen
        ylimääräinen km maksaa 0,25€/km.

    B. Mittarin rikkoutumisesta ilmoitettava heti Central-Pakulle.

6. HUOMIOITA AUTON POLTTOAINEESTA JA HUOLENPIDOSTA. Vuokraaja maksaa
    käyttämänsä dieselpolttoaineen. Autossa saa käyttää vain
    dieselpolttoainetta. Väärän polttoaineen käytöstä tulleista vahingoista
    vastaa vuokraaja. Auto on vuokratessa tankattu ja asiakkaan on
    tankattava se täyteen palauttaessa. Tankkauksesta veloitetaan
    polttoaineen lisäksi 30€ suuruinen tankkausmaksu.

7. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA AUTON RIKKOUTUMISISSA TAI VAHINGOISSA

    A. Kaikissa tapauksissa on aina otettava yhteys POLIISIIN. Varkauksissa on aina viipymättä tehtävä ilmoitus myös poliisille.

    B. Jos kyseessä on liikenne vahinko, on vahingosta tehtävä
         vahinkoilmoitus ja syyllisyyden ollessa epäselvä, pyydettävä poliisi
         vahinkopaikalle. Poliisiin yhteydenotto on aina pakollinen, jos
         kolarissa on tullut henkilövahinkoja tai osapuolena on hirvi, peura tai
         poro. Poliisin tekemä raportti toimitetaan Central-Pakulle. Mikäli
         ilmoituksen tekemättä jättämisestä koituu vahinkoa tai
         vakuutuskorvauksen eväys, vahingosta vastaa vuokraaja.

8. MUUTTOPAKUN VASTUU VIKATAPAUKSISSA Mikäli tekninen tai muu virhe
    ilmenee auton olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen
    tai vian korjaamista tai alennusta. Suuremman vian tai virheen takia
    asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Sopimusta ei voi
    purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai ajoneuvo
    korvataan Central-Pakun puolelta. Oleellisia ajo haittaavia virheitä
    eivät ole: ilmastoinnin, radion, sähköikkunoiden tai vastaavien
    lisävarusteiden rikkoutuminen, jotka eivät vaaranna matkan jatkumista.

9. AUTON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

    A. Palautus tapahtuu sopimukseen kirjatun mukaisesti. Muutoksista
        on sovittava etukäteen. Pelkkä ilmoitus muutoksesta vuokraamolle ei
        riitä.

    B. Yli tunnin viivytys palautuksessa johtaa vähintään
        ylimääräisen vuorokauden laskuttamiseen asiakkaalta (EUR 50) sekä
        ilmoitukseen poliisille.

    C. Jos auto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy
         alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei sovita tai ole sovittu.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKU ENNEN ALKUPERÄISEN SOPIMUKSEN
       PÄÄTTYMISAJANKOHTAA 

       Mikäli sopimusehtoja rikotaan vuokraajan toimesta
       tai Central-Paku arvioi vuokraajan olevan kykenemätön noudattamaan
       sopimusta tai ajamaan vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan
       sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös, jos auto kolarin
       tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei auton vuokrausta
       voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa auto heti
       Central-Pakulle.

11. AUTON VIEMINEN ULKOMAILLE 

      Autoa saa kuljettaa Suomen rajojen
      ulkopuolelle vain, jos Central-Paku on antanut siihen erikseen
      kirjallisesti luvan.

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU Riidat Central-Pakun ja vuokraajan
välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla.
Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa Central-Paku
kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa Turussa.

Vakuutus ehdot tässä.

Central-Paku.

Karhikuja 5, 20540 Turku

050 477 3949

information@central-paku.fi

Y-tunnus: 2945911-4